Skoči na glavno vsebino

Dokumenti

Gradivo za 1. sejo Sveta staršev, ki bo 27. 9. 2023 in 9. sejo Sveta zavoda, ki bo 28. 9. 2023:

Gradivo za 9. korespodenčno sejo Sveta zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu:

 

 

 

 

 

 

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.Pridobitev statusa lahko predlagajo starši učenca. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Status iz prvega ali drugega odstavka tega člena učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen, A?e prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali če se mu status odvzame. Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz četrtega odstavka tega člena, mu šola lahko status odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

 


 

Pravila šolskega reda so dogovori, ki urejajo in ščitijo pravice učencev in delavcev in s tem, ko opredeljujejo odgovornosti in določajo pravilnost ravnanja, omogočajo prijetno in varno skupno bivanje v šoli. Pravila naše šole izhajajo iz vrednot, prednostnih ciljev in vzgojnih načel, ki smo jih učenci starši in strokovni delavci skupaj v procesu oblikovanja Vzgojnega načrta šole izpostavili kot bistvene in prednostne.

Protokol ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja v VIZ


Izvleček hišnega reda   so navodila učencem, kako se naj v šoli obnašajo.


Načrt šolskih poti: objavljen tudi na spletni strani:https://www.avp-rs.si/


 

 

 

Dostopnost